Politika privatnosti i obrade podataka

Datum stupanja na snagu: 25. maj 2018.

AMC Networks Central Europe Kft. (1139 Budimpešta, Lomb u. 21-25., registarski broj: 01-09-183155) će poštovati vaša prava ličnosti. Možete biti sigurni da se vaši lični podaci biti obrađivani sa dužnom pažnjom i u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka i bezbednosti podataka.

Ova Politika privatnosti i obrade podataka (u daljem tekstu Politika) sadrži principe obrade ličnih podataka koje prilažu Korisnici, informacije o načinu na koji obrađujemo vaše lične podatke kada koristite naše proizvode i usluge i kada vam obezbeđujemo date usluge i proizvode. Politika definiše kako i zašto AMC Networks Central Europe Kft. (u daljem tekstu Kontrolor podataka) obrađuje vaše lične podatke koje nam prilažete, a uključuje i vaše opcije.

Ova Politika važeća je za sve posetioce internet stranice kompanije AMC Networks Central Europe Kft. i njenih filijala.

Sledeći zakoni primenjuju se u svrhe ove Politike:

Uredba broj 2016/679 Evropskom parlamenta i Saveta (Zakon o zaštiti podataka/GDPR);

Akt broj CXII iz 2011 o pravu na informaciono samoopredeljenje i slobodu informacija (DP Act);

Akt broj V iz 2013 o Građanskom zakoniku (HCC);

Akt broj XLVIII iz 2008 o osnovnim zahtevima i određenim ograničenjima aktivnosti poslovnog oglašavanja (Akt o oglašavanju).

Šta se podrazumeva pod ličnim podacima?

Lični podaci uključuju sve informacije koje direktno ili indirektno imenuju fizičko lice, na primer zaposlenog ili Korisnika.

Definicije:

Lični podaci

podaci ili informacije na osnovu kojih fizičko lice Korisnik može da se identifikuje direktno ili indirektno;

Obrada podataka

Bez obzira na metod obrade podataka, bilo koje operacije ili skup operacija, uključujući prikupljanje, evidentiranje, struktuiranje, skladištenje, transformaciju, promenu, korišćenje, upit za proveru, obelodanjivanje, prenos, deljenje ličnih podataka ili činjenje ličnih podataka dostupnim, objava istih, povezivanje ili usklađivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje ličnih podataka.

Aktivnosti Obrađivača podataka

izvršava tehničke zadatke koje se tiču aktivnosti obrade podataka, bez obzira na metod ili alate koji se primenjuju na aktivnosti i bez obzira na mesto primene, pod uslovom da se sprovode tehničke mere koje se tiču ličnih podataka.

Prenos podataka

činjenje podataka dostupnim određenim trećim licima;

Kontrolor podataka

Fizičko ili pravno lice, organ javne vlasti, agencija ili drugo telo, koje samostalno ili udruženo sa drugim licima, određuje svrhu i sredstvo obrade ličnih podataka; gde svrhu i sredstvo takve obrade određuje Zakono Unije ili države članice; Kontrolor ili posebni kriterijumi za njegovo imenovanje mogu se propisati Zakonom Unije ili Zemlje Članice.

U svrhu ove Politike, kontrolor podataka je AMC Networks Central Europe Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budimpešta, Lomb utca 21-25., registarski broj: 01-09-183155, PDV broj: 24801991-2-44)

Obrađivač podataka

fizičko ili pravno lice, organ javne vlasti, agencija ili drugo telo koje u ime Kontrolora obrađuje lične podatke

U svrhe ove Politike Obrađivač podataka može biti:

1.) Pernita Kft., 1151 Budimpešta, Esthajnal u. 74., registarski broj: 01-09-895631, PDV broj: 14250916-3-41

Korisnik

fizičko lice koje koristi naše usluge i ustupa nam svoje lične podatke navedene u ovoj Politici i u ove svrhe.

Usluga

usluge kojim upravlja Kontrolor podataka ili koje Kontrolor podataka obezbeđuje su dostupne na našoj internet stranici.

Politika

Politika zaštita podataka i privatnosti Kontolora podataka

Principi obrade podataka

Lični podaci se mogu obraditi ako subjekat podataka daje svoj nedvosmisleni, izričito dat, prethodni, dobrovoljni, važeći, informisani pristanak, kao rezultat njenog/njegovog aktivnog ponašanja (dela) na primer, pisanog, uključujući i elektronske, ili usmene izjave za obradu ličnih podataka koji se tiču fizičkog lica. Korisnik, kada se obrada podataka zasniva na njenom/njegovom pristanku, ovlašćen je da u bilo kom trenutku povuče saglasnost, ali to neće uticati na zakonitost obrade podataka koja je izvršena pre povlačenja saglasnosti. Kontrolor podataka koristi lične podatke samo u svrhe komunikacije. Kontrolor podataka obrađuje lične podatke samo u svrhu navedenu u ovoj Politici ili utvrđenu važećim zakonima. Opseg obrađenih ličnih podataka je srazmeran svrhama obrade podataka i neće sezati dalje od toga.

U svakom slučaju, AMC Networks Central Europe Kft. ne prikuplja posebne kategorije ličnih podataka.

Odredbe ove Politike koje se odnose na zaštitu obrade podataka i ličnih podataka Korisnika odnose se samo na fizička lica.

Dobra vera, pravičnost i transparentnost.

Koje vrste ličnih podataka se obrađuju?

Mi obrađujemo sledeće lične podatke, u zavisnosti od prethodnih informacija ili pristanka, ako su primenljive.

Ako Korisnik poseti internet stranicu, onda sistem Kontrolora podataka automatski evidentira Korisnikovu IP adresu.

IP adresa će biti evidentirana bez određenog pristanka Korisnika, zasnovanom na legitimnom interesu Kontolora podataka u vezi s pružanjem usluge i u svrhu zakonitog pružanja usluge (na primer detekcija nezakonitog korišćenja ili sadržaja).

Podaci o kontaktu – uključuju informacije koje omogućavaju indetifikaciju Korisnika ili komunikaciju sa Korisnikom. Takve informacije uključuju ime, naziv kompanije, telefonski broj, i-mejl adresu, korisničko ime i lozinku, IP adresu poslednje prijave, vreme poslednje prijave. Ako Korisnik posalje i-mejl bilo kojoj od Usluga, onda Kontrolor podataka čuva korisničku adresu i obrađuje je u obimu i roku neophodnom za pružanje usluge.

AMC Networks Central Europe Kft. ne prikuplja lične podatke osoba mlađih od 16 (šesnaest) godina, sem ako roditelji ili staratelji izričito daju saglasnost za to. Stoga, ili tražimo da svi korisnici budu barem te starosne dobi, ili omogućavamo mehanizam autorizacije njihovih roditelja ili staratelja. Ako utvrdimo da je Korisnik mlađi od 16 (šesnaest) godina i nismo sigurni da smo prikupili važeću autorizaciju od strane roditelja ili staratelja te osobe, istog trenutka ćemo eliminisati sve informacije povezane sa tim Korisnikom. Ovo će važiti bez presedana i za druge zahteve (na prime zakonska starosna granica) potrebne u svrhe uspostavljanja konkretnog odnosa. Kontrolor podataka nema zakonsku odgovornost da potvrdi ovlašćenje osobe koja daje pristanak ili validnost njene/njegove izjave, stoga je Korisnik ili osoba koja koristi roditeljska prava odgovorna da data saglasnost bude u skladu sa važećim relevantnim zakonima.

U koje svrhe obrađujemo lične podatke? Koja je pravna osnova obrade podataka?

Obrađujemo podatke koji se odnose na Korisnika a vezane su za naše usluge.

Svrhe aktivnosti obrade podataka koje izvršava Kontrolor podataka:

- pružanje usluge onlajn sadržaja;
- indetifikacija Korisnikove autorizacije (usluge dostupne Korisniku);
- indentifikacija Korisnika, komunikacija sa Korisnikom;
- usluge naručene od strane Korisnika i posredovanje u prilagođavanju oglasa, korišćenje funkcija pogodnosti;
– priprema statistike, analize;
- direktna marketinška komunikacija (na primer bilten);
- pružanje platforme za obavljivanje sadržaja generisanog od strane Korisnika (na primer ćaskanje, komentari);
- u određenim slučajevima, organizacija i planiranje nagradnih konkursa, informacije dobitnicima i uručivanje nagrada- zaštita prava Korisnika;
- sprovođenje legitimnog interesa Kontrolora podataka;
- za usluge zajednice (komentari koji se tiču objava, određenih blogova) koji osiguravaju da se Korisnici međusobno mogu indetifikovati, omogućavajući njihovu komunikaciju; Kontrolor podataka ne sme koristiti priložene lične podatke u bilo koje druge svrhe osim gore navedenih.

Pored dobrovoljnog pristanka Korisnika ili garantovanjem osnovnih prava koja se tiču slobode informisanja i izražavanja u granicama definisanim zakonima, pravni osnov za obradu podataka u okviru sadržaja usluge ili u vezi s njom, može biti značajan legitiman interes Kontrolora podataka.

Kada je pravna osnova obrade podataka u suštinskom legitimnom interesu Kontrolora podataka, Kontrolor podataka vrši test uravnoteženja u skladu sa primenljivim GDRP pravilima i može nastaviti sa sprovođenjem takvih testova u budućnosti. Ovaj test proverava da li legitimni interes Kontolora podataka koji se odnosi na datu obradu podataka, nadmašuje prava i slobodu subjekta podataka koji se tiču njihove obrade. Na zahtev Korisnika, Kontrolor podataka obezbeđuje informaciju koja se tiče ovog stava u skladu sa ovom Politikom.

Nakon davanja svoje i-mejl adrese, ili bilo kojih drugih podataka nakon registracije, Korisnik preuzima odgovornost da s podacima koje je dostavio lično i sa tom i-mejl adresom samo on koristi date usluge. U cilju ovog izlaganja i garancije, svu odgovornost koja se tiče prijave datom i-mejl adresom i/ili drugih podataka snosi isključivo Korisnik koji je registrovao i-mejl adresu i dostavio podatke.

Kome su na raspolaganju vaši lični podaci?

Kompanije sa kojima redovno sarađujemo mogu pristupiti vašim ličnim podacima ali samo u proceduralne ili tehničke svrhe. Takođe, vaše podatke možemo preneneti članovima naše zajednice ili drugima. Članovi obe grupe primalaca mogu se nalaziti izvan Evropskog ekonomskog prostora, a posebno mogu uključivati kompanije u Sjedinjenim Američkim državama. U svim takvim slučajevima, AMC osigurava da primaoci dobiju adekvatan nivo zaštite podataka na sve potrebne načine i da će vaši lični podaci biti poverljivo obrađivani.

Osim u dole opisanim oklonostima, informacije o Korisniku nećemo otkrivati trećim licima.

UZ PRISTANAK KORISNIKA: Možemo deliti i prenositi podatke o Korisniku kad god to traži od nas ili nas ovlasti za datu aktivnost.

IZMEĐU GRUPA KOMPANIJA: Vaši korisnički podaci mogu biti deljeni sa našim filijalama i kompanijama s zajedničkim ulaganjima u polju medija i zabave i/ili pretrage podataka u svrhu dalje obrade aktivnosti i za analizu skladištenja korisničkih podataka, ali u svakom slučaju u skladu sa ovom Politikom.

POUZDANIM NEZAVISNIM OBRAĐIVAČIMA PODATAKA TREĆIH LICA: Angažujemo nezavisne pružaoce usluga da obavljaju različite usluge i funkcije za nas. Možemo podeliti informacije o Korisniku sa takvim pružaocima usluga za koje važi obaveza o poverljivosti u skladu sa ovom politikom i pod uslovom da treća strana koristi vaše podatke samo u naše ime u u skladu sa našim uputstvima.

USKLAĐIVANJE SA PRAVNIM ZAHTEVIMA I U CILJU ZAŠTITE KORISNIKA, AMC-a ILI DRUGIH LICA: Bez obzira na bilo šta u suprotnosti sa odredbama ove Politike, zadržavamo pravo zadržavanja ili obelodanjivanja korisničkih informacija ako verujemo, s dobrom verom, da je takvo zadržavanje ili obelodanjivanje neophodno radi (a) poštovanja relevantnih zakona ili odgovora na sudske pozive, naloge ili slične postupke nama dostavljene; (b) zaštite ili odbrane naših prava ili vlasništva, Korisnika, trećih lica; ili (c) osiguravanja bezbednosti i sigurnost naših usluga, sistema i naših Korisnika i trećih lica.

U VEZI SA POSLOVNIM PRENOSOM: ako se dogodi poslovna promena, kao što je spajanje, preuzimanje od strane druge kompanije, reorganizacija ili prodaja celokupne ili dela naše imovine, informacije o Korisnicima mogu se preneti kao deo tog prenosa u skladu sa GDPR.

AKO SU INFORMACIJE ANONIMIZOVANE: Možemo deliti ili obelodaniti informacije koje su anonimne, koje ne identifikuju Korisnika ili podatke koje je Korisnik izabrao da objavi. Ova Politika ni na jedan način ne ograničava našu upotrebu ili obelodanjivanje anonimnih podataka i zadržavamo pravo da te podatke koristimo i otkrivamo trećim licima.

MEĐUNARODNI PRENOSI: Podaci koje prikupljamo od Korisnika mogu se preneti u države koje se trenutno smatraju državama koje ne pružaju nivo zaštite ličnih podataka koji može biti jednak onome koji je dat u relevantnim zakonima i propisima o zaštiti podataka Evropske Unije (posebno Sjedinjene Države). Za sprovođenje ovog prenosa usvojene su odgovarajuće zakonske garancije, tako da Korisnik ima izvršna prava i efektivne pravne radnje, konkretno model klauzule. Više informacija o ovome Korisnik može dobiti kontaktiranjem sa Službenikom za zaštitu podataka (na dpo@amcnetworks.hu).

Aktivnosti Obrađivača podataka

Obrađivači podataka ne donose nezavisne odluke i imaju pravo da postupaju samo u skladu sa ugovorom zaključenim sa Kontrolorom podataka i na osnovu instrukcija datim od strane Kontrolora podataka. Obrađivači podataka beleže i obrađuju podatke koje deli Kontrolor podataka i podatke koje obrađuju u skladu sa zahtevima GDPR-a, te daju izjavu u vezi sa time Kontroloru podataka. Kontrolor podataka nadgleda rad Obrađivača podataka. Obrađivač podataka može uposliti drugog Obrađivača podataka uz odobrenje Kontrolora podataka.

Kako štitimo lične podatke?

Obavezujemo se da štitimo bezbednost korisničkih informacija. Koristimo različite standardizovane bezbednosne tehnologije u datoj industriji i procedure i postupke da zaštitimo informacije Korisnika od neovlašćenog pristupa, korišćenja ili obelodanjivanja. Ove mere su u skladu sa zakonskim zahtevima, razlikuju se zavisno od osetljivosti informacije koje prikupljamo i ažuriraju se u skladu sa razvojem tehnologije.

Koliko dugo čuvamo lične podatke?

Automatski sačuvane IP adrese čuva Kontolor podataka 14 dana nakon njihovog upisa.

Ako Korisnik nije registrovan kod nas, i-mejl adrese mejlova poslatih od strane Korisnika briše Kontrolor podataka 3 meseca nakon zatvaranja slučaja, osim ako legitimni interes Kontrolora podataka ne zahteva da se Lični podaci u određenim slučajevima skladište duži vremenski period; u tom slučaju podaci se čuvaju sve dok postoji legitimni interes Kontrolora podataka.

Lični podaci priloženi od strane Korisnika obrađivaće se sve dok Korisnik ne prekine uslugu pod datim korisničkim imenom ili na neki drugi način podnese zahtev za brisanje ličnih podataka.

Ako se Lični podaci koriste na nelegalan ili pogrešan način ili ako Korisnik počini zločin, ili ako je sistem napadnut, onda Kontrolor podataka ima pravo da otkaže registraciju Korisnika i istovremeno obriše njegove lične podatke. Međutim, Kontrolor podatka, u bilo kojem pravnom postupku takođe ima pravo da čuva lične podatke ako se sumnja na krivično delo ili ako se pojave pitanja građanske odgovornosti.

Ako sud ili organ vlasti naredi brisanje ličnih podataka u konačnoj i obavezujućoj odluci tada Kontrolor podataka vrši brisanje. Umesto brisanja, ako Korisnik podnese zahtev za to, ili ako se može pretpostaviti na osnovu dostupnih informacija da bi brisanje štetilo legitimnim interesima Korisnika, Kontrolor podataka ograničava korišćenje Ličnih podataka i obaveštava Korisnika o istom. Kontrolor podataka neće izbrisati lične podatke sve dok postoji svrha obrade podataka koja je sprečila brisanje ličnih podataka.

Šta su "kolačići"?

Kolačići su male tekstutalne datoteke koje skladišti Korisnikov internet pretraživač u cilju pružanja prilagođene usluge. Vaš pretraživač prikuplja podatke, kao što su vrsta pretraživača, operativnog sistema, posećivane internet stranice, vreme poseta, pregledani sadrđaj i reklame i drugi podaci na klik.

Svrha internet kolačića je da omogući optimalan rad internet stranice, pružanje personalizovane usluge i poboljšanje korisničkog iskustva. Pomoću kolačića, možemo meriti količinu saobraćaja na našoj internet stranici, uključujući posećene veb lokacije, broj posetilaca i njihove odabrane rute.

Korisnik može ručno blokirati ili dozvoliti kolačiće na svom kompjuteru, mobilnom uređaju ili drugim uređajima. Većina pretraživača pruža mogućnost prihvatanja ili blokiranja određenih kolačića ili blokiranja ili brisanja svih kolačića. Potrebni koraci zavise od vrste pretraživača koji koristite. Za upotrebu ove funkcije, molimo vas da pročitate uputstva svog pretraživača, s tim što blokiranje ili ograničavanje kolačića može imati nepovoljne efekte na operativnost veb stranica.

Koja su vaša prava? Kako ih ostvarujete?

Ako je primenjivo u skladu sa važećim propisima, Korisnici mogu da ostvare svoja prava predviđena ovom Politikom i pod uslovima utvrđenim tim propisima. Pod tim uslovima Korisnici mogu:

a) Pristupiti informacijama koje obrađujemo i koje ih lično identifikuju;
b) zatražiti ispravljanje ili brisanje netačnih ili nepreciznih podataka;
c) zatražiti brisanje ličnih podataka kada, između ostalog, više nisu potrebni u svrhe u koje se prikupljaju;
d) zahtevati ograničavanje upotrebe podataka u određenim okolnostima (na primer, u slučaju da Korisnik ospori tačnost svojih podataka, istovremeno potvrđujući tačnost prethodno navedenih podataka);
e) zatražiti prenosivost svojih podataka (tj. da primi lične podatke u strukturiranom formatu, koji se često koristi i mehanički čita, i prenese ih drugom Kontroloru podataka u skladu sa važećim zakonodavstvom);
f) protiviti se obradi njihovih ličnih podataka, u bilo kojem trenutku, iz razloga povezanih sa konkretnom situacijom u kojoj se nalaze, u slučaju da se obrada zasniva na legitimnom interesu AMC-a ili treće strane. U ovom slučaju, AMC će zaustaviti tu obradu, osim zbog odobravanja legitimnih razloga da nastavi sa njom;
g) opozove dati pristanak, zavisno od slučaja;
h) podneti zahtev nadzornom organu, posebno kada Korisnik nije zadovoljan ostvarivanjem svog prava.

Korisnici mogu ostvarivati svoja prava, pod uslovom prethodno potvrđenog identiteta, prilaganjem kopije opšteprihvaćenog identifikacionog dokumenta, kontaktirajući AMC putem: (i) i-mejla na privacy-ce@amcnetworks.com ili dpo@amcnetworks.com, ili (ii ) poštom na sledeću adresu: AMC Netvorks Central Europe Kft., 1139 Budimpešta, Lomb utca 21-25. U maksimalnom roku od 30 (trideset) dana, Korisnik će dobiti odgovor na takav zahtev.

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA: Imenovani Službenik za zaštitu podataka grupe kompanija je Isabel Ensico (Calle Saturno 1, 28224 Pozuelo de Alarcon, Madrid, Španija; i-mejl adresa: dpo@amcnetworks.com)

KOMERCIJALNA KOMUNIKACIJA: Ako su Korisnici dali saglasnost za prijem komercijalne komunikacije, u bilo kom trenutku mogu je opozvati. Kada Korisnici prime promotivne komunikacije, oni mogu naznačiti da žele da prestanu da dobijaju dalje promotivne komunikacije od nas i imaće priliku da se takve poruke „onemoguće“ tako što će slediti uputstva za odjavu koja su navedena u primljenom komercijalnom i-mejlu ili tako što će kontaktirati sa nama direktno na privacy-ce@amcnetworks.com or dpo@amcnetworks.com. Iako su Korisnici obeležili da ne žele da primaju marketinške mejlove, i dalje im možemo slati ne-marketinške mejlove u vezi sa njihovim odnosom sa nama, uključujući, na primer, administrativne potvrde i obaveštenja o ažuriranjima naše Politike, ukoliko odlučimo na takav način davati takve obaveštenja Korisnicima.

Objašnjenja

Kada zahtevamo podatke od posetilaca na internet stranici, posetilac ima slobodu da odluči da li će pružiti tražene podatke nakon što pročita / razume potrebne informacije. Posetilac mora biti svestan da ako ne pruži svoje lične podatke, može se desiti da neće moći da koristi određene usluge u zavisnosti od pružanja ličnih podataka.

Ova Politika se odnosi na zaštitu ličnih podataka posetilaca koji nisu namenjeni objavljivanju. Ako neko dobrovoljno objavi svoje lične podatke ili bilo koji njihov deo, tada se Politika neće primenjivati na takve informacije.

Ako je da bi posetilac pristupio određenim delovima internet stranice potrebna registracija, tada uvek naznačimo koje podatke „obavezno“ zahtevamo, u koje svrhe i pod kojim uslovima. U ovom slučaju izraz „obavezno“ ne znači da je obavezno izvršiti registraciju, već da se bez popunjavanja određenih polja u obrascu registracija može pokazati kao neuspešna i može biti odbijena.

Lični i drugi podaci koje daju Korisnici mogu se upotpuniti ili kombinovati sa podacima iz drugih izvora, ako je za to u tu svrhu dostupna saglasnost Korisnika.

Ako internet stranicu proizvode ili njome upravljaju kompanije u poslovnom odnosu sa AMC Netvorks Central Europe Kft. i lični podaci se prikupljaju u vezi sa takvim uslugama, onda to ne menja činjenicu da podaci pripadaju organu za upotrebu i obradu podataka AMC Networks Central Europe Kft., baš kao i kada informacije prikuplja i čuva direktno AMC. U okviru takve saradnje, operativni partner dela u ime AMC Networks Central Europe Kft. i prikuplja lične podatke za AMC Networks Central Europe Kft. a ova Politika se odnosi i na takve slučajeve. Osoba zadužena za Kontrolora podataka biće jasno naznačena za potrebe obrade podataka tokom isporuke podataka, a ako se angažuje i Obrađivač podataka, tada će biti naznačena i osoba zadužena da dela kao Obrađivač podataka.

Izmene Politike privatnosti i zaštite podataka

Možemo povremeno menjati ovu Politiku. Ako uvedemo promene, obavestićemo Korisnika o tome objavljivanjem ažurirane Politike i revidiranjem gore navedenog „Datum stupanja na snagu“. Ako unesemo bilo kakve materijalne izmene u ovu Politiku, takođe ćemo obavestiti Korisnika. Ohrabrujemo Korisnika da pročita Politiku kako bi bio informisan o našim informacijskim praksama i izborima koji su mu na raspolaganju.

Ostvarivanje prava

Ako imate bilo kakva pitanja ili primedbe u vezi sa ovom Politikom ili obradom podataka, pošaljite poruku našim kolegama zaduženim za privatnost podataka na privacy-ce@amcnetworks.com ili dpo@amcnetworks.com.

Možete kontaktirati u vezi sa svojom žalbom koja se odnosi na obradu podataka i direktno sa Mađarskim nacionalnim telom za zaštitu podataka i slobodu informacija (1125 Budimpešta, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Telefon: 0036-1-391-1400; i-mejl: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Ako su vaša prava prekršena, tada možete izabrati i pravni put. Tužbe vezane za zaštitu podataka pripadaju nivou regionalnog suda. Tužba se može podneti, po izboru nosioca podataka, takođe i na sudu koji ima geografsku nadležnost prema matičnoj adresi ili privremenom prebivalištu nosioca podataka. Na zahtev Korisnika, Kontrolor podataka obaveštava Korisnika o pravnim lekovima i dostupnim protokolima.

Budimpešta, 24 Maj 2018