Uslovi i odredbe korišćenja

Korištenjem naše internet stranice, automatski prihvatate ovde navedene uslove i odredbe korišćenja i od vas se traži da ih pažljivo pročitate. Korisnik prihvata da se ova izjava odnosi i na pojedinačne sadržaje svih televizijskih kanala direktno ili indirektno u vlasništvu kompanije AMC Netvorks Central Europe Kft.

Informacije koje čuva naš server:

Kada se neko prijavi na naš internet sajt, naši serveri automatski registruju IP adrese korisnika, tip operativnog sistema i pretraživača koji se koriste, kao i neke druge informacije. Takve informacije će se koristiti samo u objedinjenom i obrađenom obliku u cilju ispravljanja bilo kakvih nedostataka ili poboljšanja kvaliteta naših usluga i u statističke svrhe. U određenim slučajevima IP adresa i podaci o pristpanju mogu se smatrati ličnim podacima.

Spam, elektronski promotivni mejlovi:

Podaci koji omogućavaju individalni kontakt sa korisnicima (kao što su i-mejl adrese) koristiće se samo u svrhe koje je korisnik unapred odobrio i neće biti obelodanjeni trećim licima bez prethodnog pristanka korisnika ni pod kojim uslovima osim ako to zakon ne zahteva.

AMC zadržava pravo slanja informativnog materijala korisnicima koji su se registrovali na internet stranici i time se složili da primaju takve informacije. Takvi mejlovi mogu se slati sve dok im korisnik izričito ne uloži prigovor i ne zabrani slanje bilo kakvih daljih informacija, što može da uradi u meniju "podešavanja profila".

Podaci koji su potrebni da bi se stupilo u kontakt sa korisnikom:

Svaki posetilac mora se registrovati na internet stranici www.amcnipress.tv kako bi imao pristup informacijama koje se čuvaju na sajtu. „Obavezni podaci“ koje treba dostaviti su uvek navedeni. U ovom kontekstu, obavezno znači da registracija neće uspeti ako određena polja nisu popunjena, ali ne znači i da je pružanje podataka obavezno.

Kada od posetilaca zatražimo da pruže lične podatke na internet stranici, oni mogu slobodno odlučiti da li će pružiti tražene informacije nakon čitanja i razumevanja potrebnih objašnjenja. Međutim, svaki posetilac mora shvatiti da se, ukoliko ne pruži svoje tražene lične podatke, ne može registrovati na internet stranici amcnipress.tv i neće moći pristupiti informacijama sačuvanim na toj internet stranici.

Korisnici moraju pružiti istinite i tačne podatke tokom postupka registracije i ažurirati ih u slučaju bilo kakve promene. Ako korisnik dostavi lažne ili nepotpune podatke, AMC može obrisati registraciju bez prethodnog obaveštenja.

Registracijom na internet stranici korisnik potvrđuje da se podaci daju dobrovoljno i na osnovu tačnih i adekvatnih informacija, a korisnik pristaje na obradu njihovih podataka od strane AMC-a ili bilo koje treće strane koju odredi AMC.

Korisnik izjavljuje da je dobio i razumeo adekvatne informacije o važećim propisima o zaštiti podataka i pravima i obavezama koje iz njih proizilaze, raspoloživim pravnim lekovima, svim činjenicama koje se odnose na obradu njegovih podataka i licima ovlašćenim za upravljanje podacima, i da njegovi se podaci daju dobrovoljno.

Važeća Politika o zaštiti podataka kompanije AMC

Registracijom na internet stranici, korisnik pristaje da AMC šalje biltene i marketinške i-mejlove u vezi sa svojim programima na i-mejl aresu koju je korisnik dao.

Podaci će se koristiti samo u svrhe koje je korisnik unapred odobrio ili kako je utvrđeno zakonom, a podaci se ni pod kojim uslovima neće obelodanjivati trećim licima bez prethodnog pismenog pristanka korisnika (osim izuzetaka propisanih zakonom).

Operater će nepovratno uništiti lične podatke kada to zatražite vi ili ako svrha obrade prestane da važi.

Izuzeće od odgovornosti:

S obzirom na to da je Internet otvorena i nebezbedna mreža, AMC isključuje odgovornost za štetu koja može nastati uništenjem, kasnom isporukom ili drugim nedostatkom koji se tiče elektronskih poruka. Uredništvo AMC-a ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koji tehnički problem koji se može pojaviti kod korisnika tokom gledanja video zapisa.

Autorska prava:

Ako nije drugačije naznačeno, sadržaj internet stranice predstavlja intelektualno vlasništvo AMC-a i može se koristiti samo u okviru određenih zakonskih ograničenja.

Sadržaj internet stranice zaštićen je autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može se smatrati kršenjem zakonske odredbe o autorskim pravima, patentima (zaštitnim znakovima) ili drugim pitanjima.

Korisnik razume i prihvata da se bilo koji sadržaj preuzet sa internet stranice www.amcnipress.tv može koristiti samo u dobroj veri i na pravedan način, usredsređujući se na zakonite interese AMC-a i trećih lica, na način koji ne krši ili šteti ugledu AMC-a, a bilo koja druga upotreba predstavlja neovlašćenu upotrebu. Ova odredba se posebno odnosi na slučajeve kada je treća strana ili AMC negativno prikazan kroz ili uz pomoć preuzetog sadržaja ili kada se takav sadržaj koristi na sporedan način u takvom kontekstu. Korisnik prihvata da ako AMC naiđe na takvu upotrebu, može korisnika automatski izbrisati bez ikakvog prethodnog obaveštenja, a korisnik će biti odgovoran za bilo kakvu materijalnu i nematerijalnu štetu i / ili zakonske povrede nastale tokom upotrebe ili vezano za sadržaj koji je preuzeo.

Na zahtev AMC-a korisnik mora odmah ukloniti sav sadržaj čijoj upotrebi AMC iz bilo kojeg razloga prigovara preuzet sa internet stranice www.amcnipress.tv (najkasnije u roku od jedne kalendarske godine). Osim ulaganja prigovora, AMC nije dužan da pruži nikakvo objašnjenje zahteva za uklanjanje. Ako bilo koja treća strana, organ ili sud ima bilo kakav zahtev ili pokrene bilo koji postupak protiv AMC-a u vezi sa sadržajem koji je korisnik preuzeo ili koristio, bilo koju i svu odgovornost snosi korisnik. Korisnik će obezbediti naknadu za svu štetu, gubitke i troškove AMC-a zbog ili u vezi sa bilo kojim ponašanjem korisnika a koje je u skladu sa zakonom, uključujući posledice bilo koje tužbe ili drugog postupka pokrenutog protiv AMC-a i sve povezane troškove.

Kada koristi bilo koji preuzet sadržaj, korisnik će tačno naznačiti izvor preuzetog sadržaja.

Ostale odredbe:

AMC ima pravo da u bilo kom trenutku izmeni sadržaj ovih uslova po sopstvenom nahođenju. Iz tog razloga preporučuje se povremeno posećivanje ove stranice kako biste bili sigurni da uvek znate koje su važeće informacija.

Greške:

Sve informacije objavljene na internet stranici obelodanjuju se samo u informativne svrhe i AMC Network Central Europe Kft. ne preuzima odgovornost za njihovu tačnost ili ažuran sadržaj.

AMC može promeniti ove uslove korišćenja u bilo kom trenutku i pružiti informacije o bilo kojoj takvoj promeni na internet stranici www.amcnipress.tv.

Korisnici će se pridržavati odredbi utvrđenih ovim Uslovima i odredbama i Politikom zaštite podataka, čak i ako nisu upoznati sa tim odredbama.